martedì 10 giugno 2008

BEDDA MATRI DU TUNNARU - canto popolare


Bedda Matri du Tunnaru
siti bedda e siti luntanu;
ju vi mannu 'stu salutu,
bedda matri datimi aiutu.
Datimi aiutu, cunsigghiu e riparu,
bedda Matri di lu Tunnaru
BELLA MADRE DEL TINDARI - Bella Madre del Tindari, siete bella e siete lontana; io vimando questo saluto, bella madre, datemi aiuto. Datemi aiuto, consiglio e riparo, bella madre del Tindari.

Nessun commento: