mercoledì 7 gennaio 2009

CUMMARICUMMARI
Oh quantu è bona chista mé cummari!
L'haju saputu appuntu l'autra ajeri:
havi lu cori largu comu un mari
ccu viddani, ccu mastri e cavaleri.
Picciotta vugghi, ca chi cci ppò fari?
Miatiddu cu' l'havi ppi mugghieri!
'N casa pirchì cci sta me' cumpari?
ppi teniri cci sta lu cannilleri.

Vigo