lunedì 26 novembre 2007

SENZA TITOLO di Rosalba RandoneSENZA TITOLO
Taliu 'sti picciriddi jucari
e penzu ca nun 'u sanu fari...
Assittati ravanti
a ddu stranu macchinariu
fermi, comu pupiddi di issu.
Movunu sulu, la testa
e li manu.
Riordu i me' jochi
e i me' cumpagni
comu n'a' divirtiumu
ccu nenti... ppi strata,
vicinu a campagna.
Currivumu comu jatti
pi affirrari a tuvagghia
poi stanchi e accalurati,
pi ripusarini e
pigghiari sciatu,
arrivavumu o scjumi
e ccu li manu ancucchiati
ni viviamu n'a'
bedda sursata!
Nu jornu 'ntisi
na vuci ca riceva:
Viviti picciriddi,
c'aviti a gula sicca,
e sazziativi di st'acqua frisca!
picchì prestu
l'omu progressista
farà tantu dannu
ca vi mancherà st'acqua brillanti,
'stu scjumi, 'stu spaziu
'sta campagna...
Pinzaju: cu parra?
'strantisi?
Ma ora ca talìu
'sti picciriddi
penzu ca dda' vuci
'a 'ntisi!

Rosalba Randone

visitate il sito: http://www.anteasnazionale.it/
per contattarci: anteaspoesie@yahoo.it

Nessun commento: